نصب و راه‏اندازی سیتم‏های برق و ابزار دقیق طرح انباره‏ها و مخازن صادراتی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

شرح مختصری از فعالیت های انجام شده

نصب سیستم برق، ابزار دقیق و کنترل و ارائه خدمات مهندسی خرید