طرح افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء کیفیت پالایشگاه بندرعباس (P.C.C)

شرح مختصری از فعالیت های انجام شده

نصب، اجرا، تأمین کالا و تجهیزات، پیش‏راه اندازی و راه ‏اندازی واحدهای کاتالیستی و ایزومریزاسیون، سولفورزدایی، بنزین‏سازی، تولید گازوئیل و نیتروژن پلنت و همچنین

  • افزایش ظرفیت تولید بنزین به میزان 4 میلیون لیتر
  • ارتقاء کیفیت بنزین به میزان 12 میلیون لیتر
  • افزایش ظرفیت تولید گازوئیل به میزان 12 میلیون لیتر